Tetikos hållbara utveckling

För oss innebär en hållbar utveckling 3 delar som grundar sig i ett ständigt CSR-arbete.
”Corporate Social Responsibility”

1. Ekonomi – Ekonomin i bolaget skall vara stark och vi strävar efter att alltid ha ett positivt kassaflöde och en god hushållning med resurser. Vi skall vara självfinansierande vad gäller investeringar och utveckling. Vårt mål är att skapa ett ekonomiskt överskott för framtida utveckling och säkerställa att verksamheten fortlever.

2. Miljö – Organisationen skall ständigt sträva efter att hushålla med jordens ändliga resurser. Vi skall vara en aktiv del av återbruk och återvinningsprocessen. Vi skall köpa in och nyttja begagnade saker så långt det går och vi skall återbruka så mycket som möjligt.

3. Socialt ansvar – Alla människor som berörs av Tetiko skall må bra. Deltagarna skall känna förtroende för anställda och utvecklas på ett positivt sätt. Anställda skall känna förtroende för varandra och för ledning och vara en del av bolagets utveckling.
Det ekonomiska överskottet av arbetet med IT-hårdvara går till Barncancerfonden.

Rekonditioneringsarbete

I dessa tre delar ovan; ekonomi, Mljö och Socialt ansvar, tar vårt arbete med begagnad IT-hårdvara sitt avstamp.
Tetiko har som en del i arbetsträningen en rekonditionerings avdelning.
Tetiko tar in begagnad IT-hårdvara som inte annars skulle blivit skrot. Det handlar alltså om datorer, skrivare och servrar som blivit förgamla för att rekonditionera och sälja igen på en svensk marknad.
Vi ser att dessa maskiner skulle kunna få ett nytt liv te.x. i skolor i Rumänien eller Bulgarien.
Förutsättningen är att de måste raderas och rekonditioneras innan försäljning kan ske.

Som en del av Tetikos arbetsträning blir datorer och annan IT-hårdvara rekonditionerade.
Deltagaren får då lära sig vilka komponenter som gör vad och hur man felsöker dem.
Hårdvaran, som nyss var klar för skroten, blir istället rekondad och kan nu få ett nytt i en skola någonstans.
Datorerna säljs sedan och vinsten går till Barncancerfonden.

Rekonditioneringsprocess

1. Okulär besiktning

Arbetsmoment: Syna datorn efter chassiskador utvändigt. Torka av chassi och ta bort

eventuella identifikationsklistermärken och dylikt.

2. Invändig besiktning

Arbetsmoment: Datorn öppnas och blåses ur invändigt ifrån damm etc. Vidare gör

man en okulär besiktning av hårdvaran för att se om synliga skador finns på den.

Kontroll av kondensatorer och andra synliga fel.

3. Radering av hårddisk och test av Hårddisk

Arbetsmomet: Tre fullständiga överskrivningar med algoritmer av hela hårddisken i

samt test av funktionalitet. DVS en säkerställd radering av

all information som tidigare fanns på hårddisken.

4. Test av minne, grafik, USB, nätverk, Arbetsmoment: Testning via program

kontrolleras arbetsminne, grafik, USB och nätverk. Vid problem byts delar ut för att

maskinen skall bli komplett.

5. Sammansättning av fungerande, i vissa fall utbytt, hårdvara

Arbetsmoment: Skruva i och koppla ihop delar. Test av funktionalitet.

6. Dokumentation av varje enskild dator

Arbetsmomet: Föra in serienr, specifikation och resultat i ett dokument för framtida

uppföljning.

I de fall hårdvara inte går att ge ett nytt liv, sorteras maskinen ner i så små delar som möjligt för en så bra återvinning som möjligt.
Ju bättre sorterat skroten är desto högre pris betingar det.
På det viset gör vi alltså både en miljövinst och en ekonomisk vinst. En vinst som går oavkortat till Barncancerfonden!