TETIKOS INTEGRITETSPOLICY

Din personliga integritet är viktig för oss på Tetiko. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarfullt sätt. I den här integritetspolicyn finner du information om hanteringen av personuppgifter inom den verksamhet för stöd och matchning, arbetsträning och sysselsättningsplatser som Tetiko utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen. I policyn hittar du även information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss via e-mail.

VERKSAMHETEN INOM STÖD OCH MATCHNING, ARBETSTRÄNING OCH SYSSELSÄTTNINGSPLATSER

Personuppgiftsbiträde till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Tetiko inom ramen för den verksamhet inom stöd och matchning, arbetsträning och sysselsättningsplatser som Tetiko utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Tetiko har rollen av personuppgiftsbiträde, vilket innebär att Tetiko behandlar personuppgifterna för Arbetsförmedlingens räkning och enbart i enlighet med Arbetsförmedlingens instruktioner.

Arbetsförmedlingen och Tetiko har ingått ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar Tetikos behandling av dina personuppgifter. Genom detta avtal har Tetiko bland annat åtagit sig att endast behandla deltagares personuppgifter i enlighet med Arbetsförmedlingens dokumenterade instruktioner och att vidta en rad åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är trygga hos oss. I den mån vi anlitar underbiträden har vi ingått avtal för att säkerställa att dina personuppgifter är lika säkra hos dem.

Tetikos personuppgiftshantering regleras även av dataskyddsförordningen (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Tetiko är mån om att alltid behandla dina personuppgifter i enlighet med dessa regler och i övrigt på ett sätt som deltagarna i Tetikos verksamhet ska känna sig trygga med.

Kontakt

Om du vill ha information, har frågor eller vill göra gällande dina rättigheter kring Tetikos behandling av dina personuppgifter inom ovanstående verksamhet hänvisar vi dig i första hand till Arbetsförmedlingen som avgör hur Tetiko ska hantera ditt ärende. Du är även välkommen att kontakta Tetiko på 0733-822609 eller integritet@tetiko.se, så hjälper vi dig att komma rätt.

E-POST OCH ANNAN KOMMUNIKATION

Personuppgiftsansvarig och kontakt

Teiko Ekonomisk förening, org.nr 769622-7581, Bäckgatan 38, 432 44 Varberg, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till Tetiko vid kontakt via vår hemsida eller e-post utanför vår verksamhet som personuppgiftsbiträde enligt ovan. Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med Tetikos behandling av dessa personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Tetiko på 0733-822609 eller integritet@tetiko.se.

Ändamål, rättslig grund och lagringstid

Om du kontaktar oss via vår hemsida eller e-post, utanför vår verksamhet som personuppgiftsbiträde åt Arbetsförmedlingen, kommer Tetiko att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera dina frågor och önskemål. Den rättliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att möta ditt och Tetikos berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende. E-postmeddelanden som saknar anknytning till den verksamhet som vi utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen kommer raderas inom ett år, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avklarade och vi inte har en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna längre.

Biträden

Tetiko kan komma att dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper Tetiko med bland annat hemsida, administration och mailserver. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för Tetikos räkning och Tetiko har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter. Tetiko överför inte dina personuppgifter utanför EU eller EES .

Dina rättigheter

Du har som registrerad flera rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter och om du vill göra dessa gällande är du välkommen att kontakta oss på 0733-822609 eller integritet@tetiko.se. Dina rättigheter kan sammanfattas enligt följande.

Du har som registrerad rätt att av Tetiko begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av eller invända mot behandlingen av uppgifterna som rör dig. Vidare kan du ha rätt att begära att få överföra dina personuppgifter från Tetiko till dig själv eller till annan personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter är dock underkastade vissa villkor enligt dataskyddslagstiftningen.

DATAINSPEKTIONEN

I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan vända dig till dem om du vill ha allmän information eller vill lämna in klagomål för att du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 12 juni 2018. Tetiko kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall underrätta om detta genom uppdatering på Tetikos hemsida (www.tetiko.se).